زمین برای فروش در ترکیه

اکباتان این ویژگی را دارد؛ شهرکی شاخص که شکلگیری و ساخت دار وامدار ایدههای ناب و تلاشهای بیوقفه «گلزار شبستری» معمار اهل ایران میباشد که چندی پیش خبر درگذشتش رسانهای شد. سال پیشین مهندس «گلزار شبستری» در مصاحبهای درباره تولید این بنای تاریخی گفت: «کلمه اکباتان تلفظ قرص و محکمی داشت و به پروژهام هویت میداد. به من گفت: «آقای مهندس ما شیدا ساختمان شما شدیم و میخواهیم آن را بخریم». من هم قبول کردم، ولی او گفت: «۸۰۰ هزار تومان را نقدی میپردازم، البته به جای ۲۰۰ هزار تومان یک تکه زمین دارم به متراژ ۱۰۰ هزارمترمربع که به شما میدهم.» آن زمین همین جایی بود که الان شهرک اکباتان ساخته شده است. درصورتیکه چه می توان خرید و فروش زمین را فارغ از واسطهگری مشاوران املاک هم انجام داد، ولی تجربه نشان دیتا است، استعمال از خدمات مشاوران املاک تا حد زیادی امنیت معامله زمین را به جهت طرفین آن تضمین میکند. در آن زمان یکبار آقای «علم» وزیر دربار شاه، اصلی «معینیان» که مدیر محل کار شاه بود از پروژه اکباتان دیدن کرد. فیالبداهه رقم یک میلیون تومان را سفارش داد که برای آن زمان رقم فروش زمین در رودبار گیلان قابل توجهی بود. همچنین شهرک اکباتان ۲ میلیون و ۴۰۰ هزارمترمربع موکت ضروری داشت. به آن‌ها گفتم درصورتیکه چنینکاری نمایید این شهرک ساخته نمیشود. به او گفتم «من اینجا را برای خودم ساختهام.» قانع نشد و پافشاری به خرید آپارتمانها داشت. درحال حاضر اساسی کلیک بر روی “Start Browsing” وارد ورقه خرید کردن ملک و دیگر آیتمها در متاورس بازی دسنترالند میشوید. وقتی ساختمان در اکنون اتمام بود، یک روز مردی که میگفتند از ملاکهای پهناور تهران است، به آنجا آمد. از همان موقع که زمین آنجا را دیدم این نام در ذهنم تداعی شد. اکنون اساسی موافقت آخری عباس آخوندی، «انتقال مالکیت زمینهای مسکنمهر از دولت به صاحبان اصلی» بعداز ماهها زمزمه و وعده مسوولان، برای اولینبار در ۱۸ شهر جدید و برای ۴۰۰ هزار واحد مسکونیمهر- که ۲۰درصد تمام مسکنمهر سرزمین را شامل میشوند- به اجرا درمیآید.