هدرز موتور B3 (پراید قدیم) – سام تیونینگ

هدرز ها را میتوان بر اساس ظاهری که دارند، در دستههای متعدد دستهبندی کرد، به این ترتیب شرکت سازنده باید دارای دقت به نکتههایی زیرا مشخصات موتور و فضایی که در اختیار آن است، یک دسته از همین قطعه را طراحی کنند. گونه های هدرز را می توان در سه مدل کرومی، فولادی و سرامیکی دستهبندی کرد؛ طراحی یک هدرز می بایست با دقت به موضوعاتی چون افزایش توان هدرز، اعتنا به میزان آلایندگی موجود و میزان تاثیری که بر مصرف سوخت میگذارد، طراحی شود. هدرز پراید یک عدد از لوازمی هست که برای ارتقا شتاب و اقتدار خودرو آیتم به کارگیری قرار می‌گیرد ، برای این که بتوانید نهایت راندمان را از اتومبیل پراید اخذ کنید همین آیتم یکی از مورد ها ضروری میباشد. طراحی و ساخت مانیفولد به صورتی هست که تراز آن صیقلی وجود ندارد و زبر و ناصاف نیز به حیث میرسد، از همین جهت در هنگام بیرون شدن گازها آلاینده، اختلالاتی چشم میشود، اما از آنجاییکه در طراحی و تولید هدرز پراید یورو4 فولادی از شیوه خمکاری استفاده شده است، مرحله آن صاف و صیقلی دیده می‌شود و به همین ادله خروج گازهای آلاینده به بهترین موقعیت ممکن اتفاق میافتد. اگر بخواهیم در ارتباط حساس طراحی همین قطعه بگوییم؛ بایستی گفت که این قطعه سطحی کاملا صاف و صیقلی دارد، چرا که اگر اینچنین نباشد و بر روی تراز آن زبری چشم شود، همین زبری مانع از خروج گاز میشود، براین اساس ایجاد و طراحی همین قطعه را میتوان یک عمل مشقت بار و تهی دست به دانش منحصر به فرد در حیث گرفت. در یک تمجید کلی می توان هدرز را یک قطعه فنی به جهت تیونینگ و همچنین تقویت موتور در نظر گرفت که در زمانی که قیمت خودرو بالا میرود و اشخاص توان خرید یک ماشین پرقدرت و حساس کیفیت را ندارند، مورداستفاده قرار میگیرد و آن را بر روی خودرو هدرز پراید یورو 4 فولادی کارگزاشتن می‌کنند که کارگزاشتن همین قطعه سبب ساز پیدایش ویژگیهای مختلفی در خودرو هم میشود. اگر در طراحی و تولید خودروی شما از قطعهی هدرز به کار گیری شود، گازهایی که به سمت اگزوز میروند، اهمیت سرعت و عملکرد بهتری از ماشین بیرون میشود؛ از طرفی خودرویی که از همین قطعه برخوردار است، گشتاور بیشتری دارد. نکتهای که در رابطه اساسی طراحی و تولید این قطعه اهمیت دارد، زمان و هزینهای است که شما می بایست برای آن در نظر بگیرید، ایجاد هدرز را میتوان یک فرایند وقتگیر و پرهزینه بهحساب آورد که به این برهان اکثری از خودروسازان آن را بهعنوان یک آپشن در حیث میگیرند که بایستی بهصورت جداگانه بر بر روی ماشین نصب شود و از آن بهعنوان یک قطعه فابریک به کارگیری نمیکنند. این دو قطعه از لحاظ محصول و ساختاری اساسی یکدیگر تفاوت دارند، می توان گفت در هدرز پراید یورو 4 فولادی به جهت هر سیلندر یک خروجی در نظر گرفتهشده که پس از اشتعال و بالا آمدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی اهمیت کمترین مقاومت از اگزوز ماشین خارج می گردند و پروسهی انجام همین رخداد اهمیت هدرز پراید یورو 4 فولادی و در مقایسه کلیدی مانیفولد، فراوان پر سرعت و آسانتر است و همین مسئله خویش می تواند بر خنکسازی موتور هم تاثیر داشته باشد. هنگامی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در ارتباط اهمیت هدرز فولادی پراید وب سایت خود باشید.

خوندان مطالب جدید
یکی از زندانیان همیلتون که در پشت اعتصاب غذای فزاینده قرار دارد می‌گوید «سیستم شکسته» مقصر شرایط بد زندان است.