سقفهای متحرک چه کاربردی دارند؟

مفاهیم معماری استوار و انرژی در ساختمان سازی اساسی اعتنا به بحران آلودگی محفظه زیست و فقدان سوختهای فسیلی در سالیان آخر حیاتی و رده ویژهای یافته است، به صورتی که پیامدهای ناشی از به کارگیری روزافزون از سوختهای فسیلی به منظور دستیابی به آسایش اعضا به کار گیری از سامانههای ایستا در ساختمانها را در کانون دقت قرار دیتا است. مفاهیم معماری پایدار و انرژی در ساختمان سازی با دقت به معضل آلودگی گوشه و کنار زیست و کمبود سوخت های فسیلی در سال های اخیر اهمیت و مقام ویژه ای یافته است» به صورتی که پیامدهای ناشی از استفاده روزافزون از سوختهای فسیلی به خواسته دستیابی به آسایش اعضا استفاده از سامانههای ایستا در ساختمانها را در کانون توجه قرار دیتا است. اهمیت توجه به نتیجه ها بهدستآمده و نمایش آنها ازطریق شکل 5 و نتیجه های عددی در جدول 4، میتوان بیان کرد عملکرد نحوه پیشنهادی ADT2FTW بهمنظور پیشبینی الگوهای سریهای زمانی کووید-19 میزان 81/93 % به جهت دورة کوتاهمدت است. همچنین، میزان کارایی 33/91 % برای دورة بلندمدت به دست آمده است. همچنین، ابلاغ شد مدیر عدم قطعیت در مشکلات تصمیمگیری، باوجود پیشنهادهای مختلف ارائهشده در طول سال های اخیر، هنوز یک مورد قضیه تحقیقاتی مضاعف چالشبرانگیز می باشد و یکی از از کاراترین مدلها در سالهای آخر به کارگیری از مجموعههای فازی دسته 2 در فرایندهای تصمیمگیری پیچیده است. نتیجه های بهدستآمده ابلاغ می‌نمایند روش پیشنهادی این پژوهش در مقایسه حیاتی کارهای مشابه، قابلیت بالاتری از منظر رئیس عدم قطعیت در پیشبینی الگوهای بیماری کووید-19 دارد. بدین ترتیب، در همین پژوهش همت بر آن می باشد که مهم معرفی اشکال همین حوضچهها و همچنین مشخصههای تاثیرگذار در انتخاب هر یک از آن‌ها بر مبنا نیازها و وضعیت اقلیمی قدم موثری برداشته سقف متحرک استخر قیمت شود. به این ترتیب» در این پژوهش همت بر آن می باشد که با معرفی گونه های این حوضچهها و همچنین مشخصههای تاثیرگذار در تعیین هر یک از آن‌ها بر مبنا نیازها و وضعیت اقلیمی قدم موّنری برداشته شود. در همین پژوهش بهمنظور تصدیق عملکرد و عملکرد مدلهای پیشنهادی از جزء‌جزء‌کردن و باز‌نگری منحنی ROC برای نشاندادن کارایی روشهای پیشنهادی به کارگیری شده است. در ادامه و در جدول 5 مقایسهای از نتایج کسبشده در این پژوهش دارای کارهای مرتبط در حوزة پیشبینی بیماری کووید-19 براساس دادههای سری وقتی ارائه شده است. در ادامه و در صورت 5 نمایشی از میزان عملکرد طریق پیشنهادی در موضوع پیشبینی الگوهای بیماری کووید-19 براساس بررسی ترازو عملکرد ROC نمایش داده شده است. آن‌گاه حساس به کار گیری از روش اعتبارسنجی 10- گوشه ای به جهت تحلیل شیوه پیشنهادی در مسئله پیشبینی الگوهای بیماری کووید-19 براساس ترازو محاسبة کارایی ناحیة ذیل منحنی (AUC) نتیجه ها بهدستآمده در جدول 5 نشان داده شدهاند. زمانی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در رابطه دارای چگونه سقف متحرک بسازیم وب تارنما خویش باشید.